fp_frontpage_header_016-1.jpg
Nieuws
 

Publicatie in juli 2016 (uitgeverij Wolters Kluwer) auteurs: Robert G.J. van Beek en R. Wernsen

Belegger op zoek naar rendement in renteloze wereld

Klanten zijn op zoek naar rendement in een renteloze wereld. In hun zoektocht staan zij open voor alternatieven, naast de traditionele beleggingsmix. In hoeverre moet de financieel adviseur hier rekening mee houden en welke invloed hebben alternatieve beleggingscategorieën op het risicoprofiel van de klant?

Iedereen is het er over eens dat know your customer (KYC) centraal staat in de klant-adviseurrelatie. Een belangrijk onderdeel van KYC is het vaststellen van het beleggingsrisico van de klant. Dit risicoprofiel wordt afgenomen op productniveau en kan variëren van zeer defensief tot zeer offensief. In de praktijk heeft de klant vaak meerdere beleggingsportefeuilles en dus meerdere risicoprofielen. Achter deze risicoprofielen zit veelal een traditionele asset allocatie. Deze allocatie bestaat veelal uit de beleggingscategorieën: aandelen, obligaties, liquiditeiten en alternatieven en bepaalt voor een belangrijk deel het verwachte risico en rendement van de belegger. ¹ De verwachte rendementen van de traditionele beleggingscategorieën liggen zeker op de korte termijn lager dan wat klanten gewend zijn (zie figuur 1). Daar komt bij dat het verwachte rendement nog verder wordt verlaagd door de (nieuwe) vermogensrendementsheffing en de inflatie.² We leven in een renteloze wereld, wat goed is voor klanten met schulden, maar slecht voor klanten met vermogen. Veel klanten zijn dan ook op zoek naar alternatieven voor hun – zeker op korte termijn – laag renderende spaargeld en obligaties.

Download de pdf en lees verder

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie uit het financieel dagblad 15 mei 2016 (auteur: R. Wernsen) 

Veel beleggers kiezen voor indexbeleggen vanwege de lage kosten en de eenvoud van de producten. Waar moet u op letten als u wilt gaan indexbeleggen?

Het containerbegrip voor beursgenoteerde indexfondsen (etf’s) is ‘trackers’. In de praktijk kunnen drie soorten trackers onderscheiden worden. Ten eerste fysieke trackers (die de index geheel repliceren), ten tweede fysieke trackers die doen aan ‘securities lending’, en tot slot synthetische trackers. In geval van volledige fysieke replicatie belegt een etf in dezelfde namen als die van de index, waarbij de effecten bovendien dezelfde weging hebben als in die index. Een afgeleide hiervan is de etf die gebruikmaakt van sampling, wat wil zeggen dat niet alle onderliggende stukken worden gekocht, maar een representatief aantal. ‘Hoewel veel beleggers bij de keuze van een etf waarschijnlijk het type product niet in hun overwegingen meenemen, is het uiteindelijk wel een keuze die van invloed kan zijn op het rendement’, aldus Ronald van Genderen, fondsanalist bij Morningstar.

‘Veel fysieke trackers lenen de onderliggende aandelen uit aan andere partijen, zoals hedgefondsen. Wij doen dit bewust niet’, aldus Martijn Rozemuller, managing director en medeoprichter van Think ETF’s. In ruil voor het uitlenen ontvangen etf-aanbieders een vergoeding. Deze inkomsten uit securities lending worden vaak gebruikt om de operationele kosten van de tracker te dekken. Hierdoor kan de aanbieder u een lager kostenpercentage berekenen en/of het verschil tussen de prestaties van de etf en zijn index verkleinen of zelfs een hoger rendement dan de index halen. ‘Veel aanbieders gebruiken de opbrengsten echter om hun eigen winsten te vergroten, terwijl het risico bij de belegger ligt. Andere geven de opbrengsten volledig terug aan beleggers’, aldus Koen Hoogenhout, senior sales executive bij Vanguard. Een nadeel van uitlenen is echter het tegenpartijrisico, namelijk dat de lener van de effecten zijn verplichting om de effecten terug te geven niet kan nakomen. U zult vaak zelf moeten achterhalen of de door u gebruikte trackers van securities lending gebruikmaken. De beste bron van informatie is het jaarverslag van de etf, dat te vinden is op de website van de aanbieder. Ook kunt u via de website van Morningstar de nodige informatie verkrijgen

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie in 'De Hypotheekadviseur', nr. 6, 2015 (uitgeverij Wolters Kluwer) auteur: R. Wernsen

Zijn indexproducten wel zo eenvoudig als adviseurs en beleggers denken?

Het heeft enige tijd geduurd maar ook Nederland heeft indexbeleggen ontdekt. In navolging van de Verenigde Staten neemt de populariteit van indexing ook in Europa toe en dus ook in ons land. Dit gaat ten koste van het beleggen in actieve beleggingsfondsen. Veel beleggers kiezen voor indexbeleggen vanwege de lage kosten en de eenvoud van de producten. In werkelijkheid zijn er verschillende soorten indexproducten van eenvoudig tot zeer complex. Ook qua kosten zijn er grote verschillen in de diverse indexproducten. U doet er goed aan om uw cliënten te informeren over de verschillende soorten van passieve producten en de vooren nadelen ervan.

Download de pdf en lees verder:
Download deel 1
Download deel 2 

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie uit het financieel dagblad 15 mei 2016 (auteur: R. Wernsen) 

Per 1 januari 2017 krijgt u te maken met de nieuwe rendementsheffing in box 3. Wie wil anticiperen op de nieuwe regels moet nu aan de slag.

De overheid gaat er op dit moment van uit dat u over uw fiscale box 3-vermogen boven de vrijstelling van €24.437 per persoon een fictief rendement haalt van 4%. Of u in de praktijk een hoger of lager rendement behaalt is niet relevant. Over dit fictieve rendement rekent de overheid een vast belastingtarief van 30% per jaar. Dit leidt tot een effectieve heffing van 1,2%. Met alleen sparen is het sinds 2008 onmogelijk om 4% rendement te maken. Dit betekent dat spaarders al jarenlang interen op hun vermogen. Volgens Almer de Beer, belastingadviseur bij Grant Thornton, is deze uitkomst niet in overeenstemming met de doelstelling van de rendementsheffing. Uitgangspunt was namelijk een heffing over een rendement dat eenvoudig en risicoloos haalbaar is.

‘Het fictieve rendement van 4% voldoet hier allang niet meer aan. Desondanks heeft de wetgever verzuimd het fictieve rendement te verlagen, dan wel spaarders anderszins tegemoet te komen’, aldus De Beer. ‘De rendementsheffing is daarmee mogelijk in strijd met het Europese eigendomsrecht’, vervolgt hij. ‘Momenteel lopen er diverse procedures, het wachten is nu op het oordeel van de Hoge Raad.’ Als onderdeel van het Belastingplan 2016 is voor een nieuwe systematiek gekozen. Hoe hoger uw vermogen, hoe hoger uw heffing. Dat sluit aan bij het ervaringsfeit dat mensen met hogere vermogens gemiddeld een hoger rendement behalen.

Het forfaitaire rendement wordt voortaan gebaseerd op de landelijk gemiddelde verdeling van het box 3-vermogen over spaargeld en beleggingen. Deze vermogensmix wordt afgeleid uit alle belastingaangiften over 2012. Op beide vermogenscomponenten wordt een forfaitair rendement toegepast, dat afgeleid wordt uit de werkelijk behaalde rendementen. Dat rendement wordt elk jaar opnieuw vastgesteld, voorafgaand aan het belastingjaar. Het rendement op het spaardeel wordt afgeleid uit de gemiddelde rentevergoeding over de voorgaande vijf jaar.

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van